etusivuotsikko2

Porin seudun elämäntapayhdistys ry:n

toimintasuunnitelma vuodelle 2019


Strateginen lähtökohta

Yhdistyksellä ei ole vahvistettua strategiaa, joten lähtökohtana on pelkästään sääntöjen 2§:n toiminta-ajatus:

§ 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

 1. Yhdistyksen tarkoituksena on

-         kansalaisten omaehtoisen elämän ja selviytymisen tukeminen,

-         päihdehaittojen ja terveyttä uhkaavien riippuvuuksien ehkäiseminen ja

-         sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaminen.

 1. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

-         järjestää koulutus- ja valistustilaisuuksia sekä muita samantapaisia tapahtumia

-         tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa,

-         harjoittaa tiedotustoimintaa ja

-         ylläpitää edellä mainittua tarkoitusta varten toimintakeskusta

 1. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

-         toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia

-         harjoittaa julkaisutoimintaa,

-         ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta.

Toinen toimintastrategian perusta on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014-2020 Haitattomampaa kulttuuria rakentamassa. Strategia on uusittavana ja sitä toteuttava prosessi käynnistyi 9.3.2019. Yhdistys on siinä omalla panoksellaan mukana.

Yhdistys on taustaltaan Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustajajärjestöistä, Elämäntapaliitto ry:n yhdistyksiä ja sitä aikoinaan perustamassa olleen Kunnon Elämä ry:n järjestöjä. Näillä on oma merkityksensä yhdistyksen toiminnallisessa perinteessä, mutta toiminta sinänsä perustuu ajan ja paikan tilanteisuuksiin ja kontekstiin.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on tuottanut aineiston ”Neljä skenaariota ehkäisevän päihdetyön tulevaisuudesta” ja se oli esillä 9.3.2019 EHYTin jäsenjärjestöjen puheenjohtajatapaamisessa. Aineiston loppupäätelmissä toivotaan skenaariotyön virittävän yhteiskunta- ja päihdepoliittista keskustelua laajemminkin. Aineiston tuottamisella halutaan kannustaa niin ehkäisevän päihdetyön toimijoita kuten järjestöjä ja yrityksiä ja muitakin yhteiskunnan toimijoita yhdessä miettimään omaa rooliaan vaikuttavan ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä sekä laajemmin hyvän tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamisessa.

Kun Porin seudun elämäntapayhdistyksen toiminta-ajatus kytkeytyy tuon suuntaiseen näkemykseen, niin sen yksi keskeinen tehtävä lähitulevaisuudessa on määrittää oman toimintastrategiansa fokus. Sitä on syksyllä 2018 haettu yhdistyksen tiedotustoiminnan osalta. Yhdistyksen sekä toiminnalliset että taloudelliset resurssit ovat pienet, jolta osin sen ei ole järkevää lähteä rakentelemaan suurisuuntaisia omia hankkeitaan, mutta se voi olla mukana toteuttamassa tuloksellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jolloin rooliksi muodostuu toimia EHYTin paikallisena linkkinä.

Toiminta 2019

Toimintaresurssit sekä käytettävissä olevien varojen että toimijavoimien osalta ovat rajalliset. Keskeisenä on toimintatuki, joka on kohteistettu jaettuna eri tapahtumiin. Käytännössä tilanne on se, että voidaan olla yhteenliittymässä tapahtumaa ja asiakokonaisuutta toteuttamassa. Siten toteuttamistahon on oltava aktiivisesti ja omillakin resursseillaan sitä toteuttamassa.

Verkostossa ja kahdenkeskisessäkin yhteistyössä tarvitaan molemminpuolinen sitoutuneisuus yhteistyöhön. Yhdistyksellä on valmius yhteistyöhön kaikkien toimijoiden kanssa yhteisten arvojen perustalla. Yhteistyön kannalta tärkeimmät ovat ne yhdistykset, joissa ollaan yhteisöjäsenenä sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenyhdistykset Porissa. -Yhteisöjäsenyys on aktiivisesti voimassa Satakunnan yhteisöt ry:ssä ja Porin seudun työttömät ry:ssä.

EHYTin uusin paikallinen jäsenyhdistys on Porin seudun työttömät ry. Paikallisessa EHYTin jäsenkentässä Porin Seudun työttömät ry:n jäsenyys on tärkeä vahvistus.

Ehkäisevän päihdetyön järjestötoimijoita on mahdollista löytää EHYTin valtakunnallisten jäsenjärjestöjen paikallisista yhdistyksistä.

Tärkeä yhteistyökumppani on sivusto www.sivutie.net, jota ylläpitää Toimijat verkossa ry.

Toiminnan aktiviteetit 2019 perustuvat pääasiassa toimintatuen suomiin mahdollisuuksiin. Keskeinen tekijä on yhteistyön kautta saadut mahdollisuudet.

Seuraavassa on lueteltu hakemuksessa mainitut toiminnot ja siihen ajateltu toimintatuen osuus:

 1. Verkkotoiminta 200,-, jolla mm verkkolasku hoidetaan,
 2. Selvästi kohti kesää 150,-. Porin seudun työttömät järjestävät kesään tähtäävän tapahtuman ja tuo voidaan käyttää siinä mahdollisiin ohjelman tuottamisen kuluihin
 3. Asunnottomien yö tapahtumaan 17.10.2019 varataan toimintatuesta 400,-. Summalla korvataan esiintyjien matkakuluja Porin seudun työttömät ry:n koordinoimassa tapahtumassa osana YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen päivän tapahtumaa. Koordinointi tapahtumaan on Porin seudun työttömillä.
 4. EPT viikolla 45 toteutetaan ehkäisevän päihdetyön järjestötoiminta-tapahtuma, joka on samalla Porin seudun elämäntapayhdistyksen koko historian 45 vuotta ja elämäntapayhdistyksenä 20 vuotta tapahtuma. Alustavasti informoitu silloista Elämäntapaliiton järjestöpäällikköä, sosiaalineuvos Antti Honkosta. 20 vuotta sitten yhdistyksen henkiin herättäneistä on vielä neljä paikallista keskuudessamme. Toteutuksesta käydään keskusteluja Yhteisötalo Otavan kanssa.
 5. Järjestötoiminnan perusteet kurssi toteutetaan Opintokeskus Siviksen kanssa 22.5.2019. Mahdollisesti voisi olla syksylle toinen muualla Satakunnassa. Toimintatuesta on siihen varattu 200,-
 6. Toimintatuesta on varaus vertaisryhmien toimintaan. Tällainen olisi erityisen tarpeellinen peliongelmien kohdalla. Porin seudun työttömien tultua EHYTin jäseneksi, heilläkin on mahdollisuus Siviksen palveluihin ja EHYTin tunteihin.
 7. Ulkoisten yhteyksien kannalta merkityksellisiä ovat päihdepäivät ja kohtaamispaikkapäivät, joiden majoitus- ja matkakulut voidaan sisällyttää toimintatukeen. Osanottomaksut pitää hoitaa muutoin.
 8. Toimintatukihakemukseen oli sisällytetty matkakuluja 100,- Pohjois-Satakunnan päihdeputken toteutukseen. Vielä ei ole saatu tietoa, onko se toteutumassa.
 9. Vankilamessuille 6.6. EHYTin aluekeskuksen kanssa on luvattu mennä. Sitä varten tarvitaan materiaali.
 10. Järjestöllinen ratkaisu on Porin seudun elämäntapayhdistyksen sääntöjen muuttaminen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenjärjestön säännöiksi.

Joihinkin kohdennettuihin erityistoimintoihin on saatavissa muuta tukea yhteistyötahoilta.

Toimintasuunnitelma hyväksytty vuosikokouksessa 23.4.2019.

Comments powered by CComment