etusivuotsikko2

- Heinäkuun alussa 2021 voimaan astunut uudistettu asiakasmaksulaki laajentaa palvelujen
maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Laki sisältää myös säännökset palveluasumisen maksuista. Uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenevät nykyisestä, sanotaan Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa 30.12.2020, jolloin 
Tasavallan presidentti vahvisti lait.
Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.

Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat, kuten HIV:n ehkäisyyn tarkoitettu lääkitys, sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.

Maksukattoa kerryttäviä palveluja
Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin.
Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Maksukatto säilyy 683 eurossa.
Asiakkaan pitää edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä. Maksukaton seurannan siirtämistä pois asiakkaan vastuulta selvitetään asiakasmaksulain uudistamisen seuraavassa vaiheessa.
Uutta laissa on nyt se, että asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.

Pitkäaikaisen asumisen maksuista säädetään jatkossa laissa
Asiakasmaksulakiin on myös lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista.
Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa.
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman yhdenmukaisin perustein. 

Asiakkaiden oikeusturva vahvistuu
Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä.
Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.
Samalla selkiytetään muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ja vahvistetaan asiakkaan oikeusturvaa. Asiakasmaksulain vahvistamisen yhteydessä vahvistettiin myös tuomioistuinmaksulain muutos, jonka mukaan oikeudenkäyntimaksua ei jatkossa saa periä yksityishenkilön vireille panemissa valitusasioissa, jotka koskevat asiakasmaksulain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja. 

Lähde: stm.fi

Comments powered by CComment