etusivuotsikko2

Vammaisjuristi Jukka Kumpuvuori teki keväällä oikeuskanslerille kantelun, joka koski Porin tapaa pakottaa vaikeavammaiset maksamaan kyydeistään väliaikaisesti useita satoja euroja.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut 3.8.2018 ratkaisunsa. Porin vammaispalvelujen toteuttamista ei pidetty onnistuneena eikä asiakkaan oikeuksia huomioivana.
Porin Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ovat jo pitkään vaatinut korjausta kuljetusmaksukäytäntöön. Vieläkään (1.11.2018) korjausta ei ole saatu aikaan.
14.6.2019 sama käytäntö jatkuu. Pori ei ole vieläkään helpottanut vammaisten maksutaakkaa.

 

Kumpuvuoren Lakitoimisto tiedottaa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisusta (8.8.2018):

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy tietoon tuli keväällä 2018 Porin vammaispalvelun erikoinen käytäntö vammaispalvelujen kuljetuspalveluissa. Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki kantelun. Kantelussa kuvattiin käytäntöä ja väitettiin sen olevan lainvastainen. Kantelun mukaan kuljetuspalveluihin oikeutettu vaikeavammainen henkilö joutui suorittamaan kuljetuspalveluista aiheutuneet kustannukset (ajetusta matkasta) kokonaisuudessaan ensin itse taksin kuljettajalle tai muulle kuljetuspalveluiden yrittäjälle ja sai vasta jälkikäteen rahat takaisin omavastuun ylittävältä osalta.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi ratkaisun asiassa 3.8.2018, EOAK/1478/2018 todeten muun muassa seuraavaa ja kiinnittäen Porin sosiaalitoimen huomiota asiaan:

  • Porin sosiaalitoimen selvityksessä kuvattu kuljetuspalveluiden järjestämistapa saattaa mielestäni joissain tilanteissa vaarantaa tosiasiallisesti kuljetuspalvelujen saajan oikeuden hänelle myönnettyihin riittäviin ja kohtuullisiin kuljetuspalveluihin. Tällainen tilanne saattaa syntyä erityisesti vähävaraisilla vaikeavammaisilla palveluiden käyttäjillä mutta myös muilla henkilöillä esimerkiksi kiireellisissä tilanteissa.

  • Kiireellisissä tilanteissa tai muissa äkillisissä tilanteissa vaikeavammaisella henkilöllä ei ole käytännössä mahdollisuuksia keskustella mahdollisista laskutusoikeuteen siirtymisistä sosiaalityöntekijän kanssa.

  • Mielestäni Porin sosiaalitoimen yleinen kuljetuspalveluiden järjestämistapa, siis se, että vaikeavammainen henkilö maksaa matkasta aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan itse, saattaa vaarantaa tai ainakin kaventaa vaikeavammaisen oikeutta saada kuljetuspalveluja päätöksessä tarkoitetussa laajuudessa.

  • En pidä tällaista kuljetuspalveluiden yleistä järjestämistapaa onnistuneena, asiakkaan oikeuksia huomioivana ja niitä edistävänä.

  • Korostan vielä, että Porin sosiaalitoimen tulee huolehtia ja varmistaa, että tällaisessa, sen käytössä olevassa kuljetuspalveluiden järjestämistavassa, palveluiden käyttäjät pääsevät oikeuksiinsa.

 _____________________________

Jukka Kumpuvuoren keväällä tekemä kantelu kokonaisuudessaan :

”KANTELU

Kantelu koskee Porin kaupunkia.
Porissa on menettely, jossa vammaispalvelun asiakas joutuu lähtökohtaisesti maksamaan itse ensin kuljetuspalvelumatkan ja saa vasta sitten rahat takaisin omavastuun ylittävältä osin.
Kuljetuspalvelun järjestämisessä kunnalla on toki laaja harkintavalta. Kuitenkin, järjestämistapa ei saa vaarantaa vaikeavammaisten henkilöiden toimeentuloa (PL 19). Jos ja kun on tiedossa, että lähtökohtaisesti suuri osa vammaispalvelulain kuljetuspalvelujen piirissä olevista henkilöistä on takuueläkkeen varassa eläviä pienituloisia, en näe laillisena järjestämistapana tällaista, mikä Porissa nyt on.
Vammaispalvelut tulisi järjestää laadukkaasti, yksilöllisen tarpeen mukaan.
Vammaispalvelulain systematiikassa kuljetuspalvelut on nimenomaan palvelu, esimerkiksi suhteessa henkilökohtaiseen apuun, joka voidaan toteuttaa työnantajamallilla ja korvata kustannukset. Myös tuon palvelun piirissä on yleinen käytäntö, että vammainen henkilö ei joudu itse laittamaan rahaa edes väliaikaisesti likoon. Kun vielä kyse on palvelutyyppisestä vammaispalvelusta, tulisi saman soveltua.
Vaikka menettely olisi vammaispalveluasetuksen sanamuodon mukainen, ei se ole nykyaikaisen vammaispalveludoktriinin, eikä myöskään YK vammaissopimuksen mukainen.
Kirjeenvaihdossaan Porin vammaispalvelun esimies itsekin toteaa, että kyseessä ei ole ”hyvä tapa”.
Pyydänkin tästä syystä oikeusasiamiestä tutkimaan, onko malli lainmukainen.
 
Turku, 14.3.18
Jukka Kumpuvuori”

Comments powered by CComment