etusivuotsikko2

   logo
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Liiton tehtävänänä on ollut ja on edelleen monivammaisten ja pitkäaikaissairaiden oikeuksien puolustaminen, edunvalvonta ja sosiaalilainsäädännön kehittäminen. Tärkeä tehtävä on vahvistaa vammaisten tietoisuutta oikeuksistaan ja tukea heidän omatoimista selviytymistään.

Liiton keskeisiä tavoitteita ovat vammais- ja muiden yhteiskunnallisten palvelujen ja tukien saatavuuden parantaminen, palvelujen kehittäminen ja niiden leikkausten torjuminen. Tavoitteita ovat myös sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuttomuus sekä kansalaisten perusturvan vahvistaminen.

Alkaneella liittokokouskaudella (2017-2019) kannetaan enenevässä määrin huolta kansalaisen eriarvoisuuden, tulo- ja terveyserojen, köyhyyden, syrjäytymisen ja pahoinvoinnin lisääntymisestä sekä hyvinvointivaltion ja julkisten palvelujen ja tukien leikkauksista.

Valtion toimesta kuntiin kohdistuvat säästötoimet ovat usein kohdentuneet sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vireillä on useita lainvalmistelu- ja lakimuutoshankkeita, jotka koskettavat vammaisten ja pitkäaikaissairaiden oikeuksia ja elinoloja. Sote-uudituksen tuomia muutoksia ja seurauksia tulee seurata tarkkaan. Huolenaiheena on myös monissa kunnissa hajoitettu sosiaali- ja terveystoimen alibudjetointi sekä kuntien laaja harkintavalta lakien soveltamisessa, esim. vanhuspalvelulain kohdalla.

 

     tsil

Liiton keskeisiä vaatimuksia

 • Vammaispalvelululakien ja muun lansäädännön kehittäminen vammaisten oikeudet ja yhdenvertaisuus kuntia velvoittavina. YK:n vammaisten sopimus on huomioitava käytännössä.

 • Sosiaali- ja terveydenhoitolainsäädännön soveltamiskäytäntöjen valvonta ja rikkomusten sanktiointi.

 • Valtion vastuunotto sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävistä taloudellisista ja ammattihenkilöresursseista.

 • Terveyskeskusmaksujen poistaminen, muiden terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentaminen ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen enintään 350 euron vuotuiseksi maksukatoksi.

 • Eläkkeiden, toimeentulotuen ja muun perusturvan tason korottaminen vähintään 1000 euroon kuukaudessa verottomana ja niiden reaaliarvon säilymisen turvaava indeksisidonnaisuus.

 • Kelan tukien tason korottaminen ja niiden myöntämisedellytysten selkeyttäminen ja kohtuullistaminen.

 • Vammais-, vanhus- ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kunnissa kunnan omana työnä

 • Asiakasmaksujen kohtuullistaminen

 • Vammaisten ja ikäihmisten palvelutarpeen kartoitus, hoito- ja palvelusunnitelmien laatiminen sekä tarpeellisten palvelujen saatavuus.

 • Riittävät kunnalliset koti- ym. palvelut, tarpeen mukaiset, valvotut ja laadukkaat palveluasumismahdollisuudet ja laitospaikat sekä mahdollisuuksien turvaaminen myös sosiaaliseen kanssakäymiseen.

 • Ennaltaehkäisevä terveydehuolto mm. vammaisten ja ikäihmisten säännöllisin, maksuttomin terveystarkastuksin sekä kuntoutusmahdollisuudet myös ikääntyneille vammaisille.


  Edunvalvonta

  Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton keskeinen tehtävä on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden edunvalvonta ja siihen liittyvä tiedottaminen, koulutus ja neuvonta. Olennainen osa toimintaa on on myös tarjota monivammaisille ja pitkäikaissairaille mahdollisuus vertaistukeen, yhteisöllisyyden kokemiseen, virkistykseen ja lomailuun. Kaikkea tätä tehdään yhteistyössä paikallisyhdistysten kanssa.
  Liiton tärkeä tiedotuskanava on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Uusi Invalidi -lehti.

Lähde: Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n toimintasuunnitelma vuosille 2017-19.

Comments powered by CComment