etusivuotsikko2

Kansalaisten eriarvoisuus huolettaa

Edunvalvontatyö TSIL:n keskeinen tehtävä

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton valtuusto kokousti kesäkuisena hellepäivänä. Kokouspaikkana oli perinteisesti liiton lomakoti Vähäjärvellä. Koronan jälkimainingit rajoitti paikallaolijoiden, varsinkin seuraajien, määrää, mutta asiat saatiin vietyä päätökseen, valtuutetut paikalla ollen ja mm. liittohallitus suurelta osin nettiyhteyden välityksellä.
Tsil 2021 Pauli ToikkaLiiton toiminnanjohtaja Marita Vola ja liittovaltuuston puheenjohtaja Pauli Toikka.

Mennyttä ja vielä tätä vuotta on sävyttänyt merkittävällä tavalla koronan aiheuttamat toimintojen vähenemiset. Ihmisten väliset tapaamiset ovat olleet lähes mahdotonta toteuttaa. Vähäjärven lomakotikin joutui sulkemaan ovensa kävijöiltä. Nyt tilanne alkaa helpottua ja ollaan pääsemässä ns. normaaliin päiväjärjestykseen. On vain saatava koteihin "pakotetut" ihmiset jälleen liikkeelle pitkän tauon jälkeen. Uusien kontaktien luominen sekä liiton ja lomakodin markkinointi nousevat entistä tärkeimmiksi.

Edunvalvonta

TSIL:n keskeinen tehtävä on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden edunvalvonta. Tällä saralla riittää työtä edelleen. Varsinkin nyt vuosien väännön jälkeen, Soten tullessa vihdoin jonkinasteiseen päätökseensä, riittää seurattavaa.
- Liitolla on nyt on tosi tekemisen paikka, kun Sote vihdoin saadaan maaliin, totesi liiton puheenjohtaja Antti Holopainen.
Keskustelussa nousi esille myös tulevien maakuntavaltuutettujen roolin tärkeys. On huolehdittava, että Sote palvelee parhaalla mahdollisella ja oikeudenmukaisella tavalla kaikkia kansalaisia. Tulee olla hereillä, kun valitaan päättäjiä maakunnalliseen päätöksentekoon. On varmistettava myös kasvukeskusten ulkopuolisten, ”syrjäkylien” ihmisten palvelujen saatavuus.
Huolta kannetaan enenevässä määrin kansalaisten eriarvoisuudesta, tulo- ja terveyserojen, köyhyyden, syrjäytymisen ja pahoinvoinnin lisääntymisestä sekä hyvinvointivaltion ja julkisten palvelujen tukien leikkauksista.

Tsil kokous lv 2021Liittovaltuuston kokous pidettiin turvallisuus huomioiden turvavälein ja osin nettiyhteyksin.

Liiton keskeisiä vaatimuksia:

- Vammaispalvelulakien ja muun lainsäädännön kehittäminen, ottaen huomioon kuntien velvoitteet vammaisten oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta sekä YK:n vammaisten sopimuksen toteuttaminen käytännössä.

- Sosiaali- ja terveydenhoitolainsäädännön soveltamiskäytäntöjen valvonta ja rikkomusten sanktiointi.

- Valtion vastuunotto sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävistä taloudellisista- ja ammattihenkilöresursseista.

- Terveyskeskusmaksujen poistaminen, muiden terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alentaminen ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen enintään 300 euron vuotuiseksi maksukatoksi.

- Eläkkeiden, toimeentulotuen ja muun perusturvan tason korottaminen vähintään 1250 euroon kuukaudessa verottomana ja niiden reaaliarvon säilymisen turvaava indekesisidonnaisuus.

- Kelan tukien tason korottaminen ja niiden myöntämisedellytysten selkeyttäminen ja kohtuullistaminen.

- Vammais-, vanhus- ja muiden sosiaali- ja tervyeyspalvelujen järjestäminen kunnissa kunnan omana työnä.

- Vammaisten ja ikäihmisten palvelutarpeen kartoitus, hoito- ja palvelusuunnitelmien laatiminen sekä tarpeellisten palvelujen saatavuus.

- Riittävät kunnalliset koti- ym. palvelut, tarpeen mukainen kotipalveluhenkilöstön mitoitus vähintään
0,7 henkilöä, valvotut ja laadukkaat palveluasumismahdollisuudet ja laitospaikat sekä mahdollisuuksien turvaaminen myös sosiaaliseen kanssakäymiseen.

- Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto mm. vammaisten ja ikäihmisten säännöllisin, maksuttomin terveystarkastuksin, sekä kuntoutumismahdollisuudet myös ikääntyneille vammaisille.

Liiton keskeisin tiedotuskanava on neljä kertaa vuodessa julkaistava Uusi Invalidi -lehti. Liitolla on myös kotisivut (www.tsil.fi), jonka kautta saa tietoa liitosta ja sen paikallisyhdistyksistä.
Liiton lomakoti- ja kurssikeskus Vähäjärvellä palvelee niin jäsenistöä kuin kaikkia muitakin kohderyhmiä, jotka haluavat lomailla, pitää kokouksia tai juhlia. Paikka tarjoaa monipuoliset palvelut majoituksineen ja ruokailuineen. Liiton jäsenen on oikeutettu alennuksiin lomakodin hinnoista.

Terttu Elomaa

Comments powered by CComment