etusivuotsikko2

 LÄHETETTY Lakikirja

 

SOSIAALI- JATERVEYDENHUOLLON KOUKEROITA

 

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Potilaan oikeudet

Oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun

Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Kunnan ja valtion velvollisuudesta järjestää terveydenhuollon palveluja on lisäksi voimassa, mitä kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoitolaissa, terveydenhuoltolaissa (1326/2010), tartuntatautilaissa (583/1986), mielenterveyslaissa (1116/1990), rikosseuraamuslaitoksesta annetussa laissa sekä terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa säädetään. (30.12.2010/1335)

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.

 

Tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunnitelma


Terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä potilaan hoidon järjestäminen ja toteuttamisaikataulu. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisensä taikka hänen laillisen edustajansa kanssa. Suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.


XXX

Fysioterapiapalvelujen leikkauksista muistutuksen tehnyt vaati päätöksen oikaisua.
Tarkistetun fysioterapian yksilöllisen palvelu-, hoito- ja kuntoutussuunnitelmasopimuksen kustannuksiin perustuvat palveluleikkaukset ovat kuntoutussuunnitelmasopimuksen vastaisia.

 

Hoitavat lääkärit ja fysioterapeutit suosittelevat fysioterapia-/liikuntajaksoja terveyden ja omatoimisuuden, toimintakunnon ylläpitämiseksi perusteltuna.

Myös kotona annettu fysioterapia on palvelusopimuksessa hyväksytty jo ennen koronaviruksen tuomaa terveysriskiä. Koronaviruksesta johtuen terveysviranomaisten luokiteltuna henkilö lukeutuu riskiryhmiin.

Koronapandemian vuoksi omaehtoinen liikkuminen julkisissa tiloissa ja vapaaehtoisen yhdistysten järjestämät toiminta- ja liikuntapalvelut on poissuljettu, joka edellyttää valvotun fysioterapian lisäämistä eikä supistamista. Iän ja perussairauksien myötä toimintakyvyn ylläpito on julkisten varojen järkevintä ja taloudellisinta hallinnointia, verrattuna vaativan erikoissairaanhoidon laitoshoitoon, inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan.

 

KESSOTE (Keski-Satakunnan Terveydenhuollon kuntayhtymä) supistaisi tältä vuodelta 20 fysioterapiakertaa. Laitoskuntoutusjaksoa kunta ei ole myöntänyt kertaakaan. Hakija tulkitsee kuntayhtymän fysioterapiapalvelun rajut leikkaukset palvelun vaikutusten ja toimintakyvyn mitätöintinä, sairauksien ja niiden pitkäaikaisista vammautumisen vaikutuksista asiakkaan perusoikeuksien puuttumiseksi.

Päätöksentekijä ei ole kuntoutujalta kysynyt tai pyytänyt perusteluja fysioterapian tarpeiden tai määrän muutoksista, jonka hän katsoo epäasiallisena, poiketessaan kuntoutustyöryhmän suosituksista ja hyväksytystä palvelusuunnitelmasta, leikkauspäätöstä tehdessään.

 

XXX

 

Myös vammaispalvelulain avustajatunneista kunnissa lakia luetaan kuin eräs raamattua.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista.

Henkilökohtaisen avustajan tuntimääristä oikeuslaitoksen päätökseen oli kuntayhtymän toimesta kirjattu totuudenvastainen lausuma, jolla ilmeisesti evättiin jo aiemmin palvelusuunnitelmapäätöksessä hyväksytty palvelu.

 

Satakunnassa Vammaispalvelulain (VpL) henkilökohtaisen avustajan saanti ja palkkaaminen on erittäin vaikeaa. Tämä johtuu osittain kuntien nihkeästä suhtautumisesta alan sisällyttämiseksi normaalin työpaikkarekrytoinnin yhteyteen, kuten kunnan muita työntekijöitä palkattaessa, vaan se on jätetty vapaaehtoisyhdistysten ja avustajan tarpeessa olevan sairaan, vammaisen henkilön itsensä hoidettavaksi.

Henkilökohtaisen avustajan tuntimääristä on jopa vuosien kamppailu, saada tarvetta vastaava päätös ja että sillä tuntimäärällä saisi työntekijän palkatuksi.

Tsil:nPorin yhdistys on jo jättänyt esityksen JYTRY:n ryhtyvän tuumasta toimeen!

 

XXX

 

KESSOTE:n OHJE VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE ON KOHTUUTON JA SE ON PIKAISESTI (KORJATTAVA) UUSITTAVA.

 

Edellinen kuljetuspalveluohje 2019

Taksin voitte tilata asuinkuntanne mukaan ainoastaan palveluntuottajalistassa olevilta autoilijoilta. Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen palveluntuottajat 1.1.2019 alkaen.

 

Kuntayhtymä on antanut toteutettavaksi 1.8.2021 lähtien kuljetuspalvelut perustaessaan uudelle ulkopuoliselle välityskeskukselle luovuttaessaan asiakkaiden (profilointistatus) tietoja.

Ohjeessa matkan tilaaminen FCG -kyytisovelluksen kautta edellyttää ladattavaksi puhelimeen sovelluskaupasta ohjelman. Laki ei edellytä ostamaan mitään älykännyköiden ohjelmia eikä monikaan edes halua tietojaan internetväärinkäytösten levitykseen ja käyttöön.

Nyt esityksessä vedetään mutkat suoriksi mm. kiertoajelu-/joukkokuljetuksilla, altistamalla tartuntariskin omaavia asiakkaita korona-altistuksilla.

 

Ohjeella mitä ilmeisemmin halutaan yhdistää keskenään VpL, sosiaalihuoltolain ja ryhmä- /joukkoliikennekuljetukset. Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve, eikä vammat parane edes hetkellisesti, vaikka kyydissä samanaikaisesti olisi yhdeksän sairasta tai iäkästä vammaista. Miten on mahdollistaa yksilöllisen kuljetuksen ja avun tarve sekä saavuttaa määränpää lyhintä reittiä käyttäen samanaikaisesti kahdeksalle muulle henkilölle, kun kuljetuspalveluohjeet kieltävät kiertoajelutyyppiset matkat. Tällöin kuljetus kaikille muille muodostuisi kiertoajeluksi vastoin omaa tahtoa. Ohje on monelta osin keskenään ristiriitainen ja laiton.

 

Ohjeessa matkaa tilatessa välityskeskukseen, tulee osata eritellä matkan tyyppi, joka kyseisen ohjeen perusteella on mahdoton ja tarpeeton, jo senkin vuoksi, koska ”profilointitiedot ” on toimitettu välityskeskukseen etukäteen. Välityskeskusten kilpailuttaminen eri puolille Suomea vaatii kuljetuksen tilaajalta nyt tarkat maantiekartaston (Trafi) viralliset osoitetiedot, minuutintarkat kellonajat. Jopa vuorokausi etukäteen pitäisi tietää WC-käynnit, suolen ja rakon toiminta matka-aikojen pidentyessä.

 

YHDENSUUNTAINEN MATKA

Ohjeessa ”yhdensuuntaiseen matkaan voi sisältyä yksi matkan varrella tapahtuva lyhyt pysähdys (enintään 10 minuuttia), esim. kirjeen jättäminen postilaatikkoon tai pankkiautomaatilla käynti. Pysähdyksestä on ilmoitettava ennakkoon matkaa tilatessa. Ylimenevän odotusajan kustannukset teidän tulee maksaa itse suoraan kuljettajalle!!? 

 

Matkan pysähtymisen rajaaminen 10 minuuttiin käytännössä usein estää palvelun ja lain toteutumisen. Aiemmin asiointiin, esim. WC-käyntiin matkan aikana, oli varattu 15-20 minuuttia, joka palvelee asiakkaan yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua itsenäisen elämän hallintaan.

Mikä laki sallii ja velvoittaa kuljettajan rahastamaan matkustajan WC-käynnistä?

Onko sosiaaliasiamies hyväksynyt rahastuksen?

Kuljetuspalveluohjeessa ei ole kerrottu lyhyen pysähtymisen rajausta esim. kahdeksan muun matkustajan osalta. Ohjeen mukaan kaikilla tulisi olla mahdollisuus pysähdykseen.
 

LÄHETETTY Taksit 4 Kuntoharjulle A

 TUTTUTAKSI (OMATAKSI)

Oikeus sairauden/vammaisuuden tai muun yksilöllisen syyn vuoksi VpL- ja sosiaalihuoltolain kuljetukseen oikeutetulla, myös 1.8.2021 lähtien KESSOTE:n uuden kuljetuspalvelupäätöksen ohjeen mukaisesti, tulee olla mahdollisuus tilata kuljetus tutulta omalta taksiautoilijalta arkaluonteisten salassa pidettävien henkilön terveyteen tai poikkeavaan kuljetukseen liittyvän syyn turvaamiseksi muilta mukana kulkevilta matkustajilta. Tämä edellyttää yksinmatkustusoikeutta. Kuljetuksessa voi olla mukana myös avustaja, lähiperheen jäsen tai omainen, joilta kuljetusmaksua ei voi periä. Tällaiseen kuljetukseen ei voi yhdistää muita kuljetuspalveluasiakkaita.

 

Koronapandemian jatkuessa toistaiseksi määräämättömän ajan, kaikkein haavoittuvampien kuljetuspalveluasiakkaiden sullominen taksin joukkokuljetuksiin maakunnan kiertoajelumatkoihin, altistaa matkustajat vakavaan sairauteen. Kuljetuspalveluohjeissa kielletään asiakkaan taholta ”kiertoajelutyyppiset” matkat, mutta kuntayhtymä itse kuitenkin pakottaa korona-altistuksille ja siten riskiin sairastua, josta koituu sairaudenhoitokuluja sekä matkustajalle että kuntayhtymälle, vaikka ilmeisenä tarkoituksena on saada taloudellista säästöä.

 

Kunnissa ja kuntayhtymissä on lähdetty teollisuuden ja suurpääoman viitoittamalle tielle irtisanoa kaikki vuosikymmeniä voimassaolevat sopimukset ja käytännöt räikeästi irtisanomalla. Kansanterveys-, sosiaali- ja vammaispalvelulaki VpL- (ei kai jopa osaa perustuslaista) siirtyvät uuden SOTE-hyvinvointimaakuntien toteutettavaksi ja siksi kunnat nyt pikavauhtia runnovat leikkauspäätöksiä ja heikennyksiä em. palvelujen kentässä, jotka koituvat juuri vähävaraisten, vammaisten, iäkkäiden henkilöiden kohtaloksi.

 

Runnomisessa viedä päätökset voimaan etuajassa, kertovat mm. röyhkeyttä pidättää (estää) 1.8.2021 vaikeavammaisten kuljetuspäätökset tuttutaksin -palvelujen käyttäjiltä, johon monella on ollut pitkään ko. oikeus, eikä iän ja vammojen lisääntyessä liikkuminen ja matkustaminen suinkaan helpotu.

 

XXX

 

Tämän vuoden, 2021 aikana, on saatava kansalaiskeskustelu ja tahtotila päättäjille selväksi, ettei yhtään voimassaolevaa palvelua leikata tai heikennetä SOTEEN siirryttäessä, vaan korjataan ja paikataan nyt porsaanreiät ja sudenkuopat, mm. laitosasujan oikeus perusterveydenhuoltoon muiden kansalaisten tavoin. 

 

Nyt jos koskaan jokaisen kynnelle kykenevän on tultava mukaan eloonjäämistalkoisiin osallistumalla, vaikuttamaan kukin tahollansa ja yhdessä puolustamaan palvelujen säilymisen puolesta, leikkauksia ja heikennyksiä vastaan. Tekeillä on vuosien, kenties vuosikymmenien palvelujen kohtalonhetket, jotka vaikuttavat vielä jälkipolvienkin elämään, jotka nyt eivät voi osallistua tai saada ääntään kuuluviin!

 

08.08.2021
Lennart Laitinen

Nakkila

 

Comments powered by CComment