etusivuotsikko2

Asiakasmaksulaki laajentaa

maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja

- tiedotusvelvollisuus kunnilla -

 

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki uudistuu asteittain. Ensimmäiset muutokset astuivat voimaan 1.7.2021 ja maksukattoa koskevat muutokset vuoden 2022 alusta.

Uudistus laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Lisäksi laissa velvoitetaan kuntia antamaan tietoa asiakasmaksuista kuntalaisille.

Kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tiedottaa.

Kaikkiin asiakasmaksuihin, niin tulosidonnaisiin kuin tasasuuruisiin maksuihin, voi hakea muutosta. Laissa säädetään kunnan velvollisuudesta tiedottaa asiakasta maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta. Kunnan tulee antaa asiakkaalle riittävästi ja ymmärrettävästi tieto maksun alentamista koskevasta sääntelystä.


EAPN logoSuomen köyhyyden vastaisen verkoston, EAPN-Finin Terveys ja köyhyys -työryhmä on laatinut lokakuussa 2021 oppaan, jonka tavoitteena on helpottaa asiakasmaksulaissa säädettyjen asiakkaan oikeuksien ymmärtämistä.

 

Uudistetussa laissa säädetään kuntien ja kuntayhtymien (myös sairaanhoitopiiri) järjestämien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista, maksuttomista palveluista, maksukatosta ja maksun alentamisesta. Palveluasumisen maksuista säädetään nyt laissa, jotta kunnat perisivät samansuuruisia maksuja eri puolella Suomea. Asiakasmaksulakia sovelletaan myös kunnan ostopalveluna järjestämään palveluun. Asiakasmaksulaissa säädetään maksun perimisestä ja maksuja koskevasta muutoksenhausta. Kaikkiin asiakasmaksuihin voi hakea muutosta.
Sote-palvelujen asiakasmaksujen käsittely hallintotuomioistuimissa on maksutonta.

Asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä
Lakimuutoksen tavoitteena on, että asiakkaat eivät enää joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selviytyäkseen. Maksu tulisi poistaa tai pienentää siellä missä kulu on syntynyt. Esimerkiksi keskussairaala voi laskuttaa hoidosta vähemmän, jos asiakkaan maksukyky on heikentynyt. Terveydenhuollon laskut voidaan silti hyväksyä toimeentulotuessa menona, jos asiakasmaksujen alentamista koskeva päätöksenteko on kesken.

Maksukatto edelleen 683 € kalenterivuodessa
Maksukatto tarkoittaa palvelujen käyttäjältä kalenterivuoden aikana perittävien asiakasmaksujen enimmäismäärää. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa. Asiakkaan tulee itse seurata maksukaton täyttymistä, sillä sairaanhoitopiirien eri laskuttajien tiedot eivät välttämättä välity muille laskuttajille. Alkuperäiset maksukuitit tulee säilyttää. Kun maksukatto on täynnä, palveluja tarjonnut kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri antaa siitä todistuksen.

Asiakasmaksuja ei peritä (1.7.2021 alkaen)
 julkisessa terveydenhuollossa työskentelevän sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön luona käynneistä

 alle 18-vuotiaan poliklinikkakäynneistä. Kouluterveydenhuollon osalta maksuttomuus koskee myös 18 vuotta täyttäneitä.
 perusterveydenhuollossa avohoitona annetusta mielenterveyspalvelusta
 julkisen päihdehuollon neuvonta-, ohjaus- ja tukipalvelusta
 seksuaalirikoksen uhrien SERI-keskuksissa annetuista palveluista
 diagnosoituihin tartuntatauteihin (kuten korona tai sukupuolitaudit) liittyvästä hoidosta, tutkimuksesta sekä lääkkeistä ja karanteenissa annetusta hoidosta
 lääkärintodistuksesta, joka tarvitaan asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen (koskee myös Kela-kuntoutusta) saamiseksi tai lyhytaikaisen sairausloman tarpeen osoittamiseksi sekä Kela-korttiin merkittävää lääkekorvausluokkaa varten.
 hoitotarvikkeiden jakelusta eli kotiin tuomisesta
 Kehitysvammalain mukaisesta erityishuollosta ja siihen liittyvistä välttämättömistä kuljetuksista. Ylläpidosta voidaan periä maksua.
 Vammaispalvelulain mukaisesta päivätoiminnasta, henkilökohtaisesta avusta, palveluasumiseen liittyvistä erityispalveluista, kuntoutusohjauksesta, sopeutumisvalmennuksesta ja sosiaalilautakunnan osoittamista tutkimuksista

Maksukattoa kerryttävät

 terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut
 fysioterapiamaksut
 sarjahoidon maksut
 sairaalan poliklinikkamaksut
 päiväkirurgian maksut
 lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 yö- ja päivähoidon maksut
 kuntoutushoidon maksut lisäksi v. 2022 alkaen
 suun terveydenhuollon tutkimus- ja hoitomaksut
 toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta perittävät maksut (neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, jalkojenhoito, puheterapia, toimintaterapia)
 tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon maksut
 etäyhteyksien avulla annettavien em. palvelujen asiakasmaksut.
Maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.
Maksukaton lisäksi Suomessa on käytössä myös lääkkeiden vuosiomavastuu eli lääkekatto ja terveydenhuollon matkojen vuosiomavastuu eli matkakatto. Vuonna 2021 lääkekatto oli 579,78 € ja matkakatto 300 €. Lisää näistä Kelan sivuilta www.kela.fi

 

 STM logo fi 
Sosiaali- ja terveysmiisteriön tiedottamaa mm.:

Mitkä ovat olennaisimpia muutoksia asiakasmaksulain uudistamisessa?

Laki laajentaa maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja.

Hoitajavastaanotot tulevat maksuttomiksi perusterveydenhuollossa. Alaikäisiltä asiakkailta ei enää peritä maksuja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta.

Mielenterveyspalvelujen maksuttomuutta perusterveydenhuollossa selkiytetään. Lisäksi laajennetaan tartuntatauteihin liittyvän hoidon, tutkimuksen ja lääkkeiden maksuttomuutta. Myös päihteitä käyttävien raskaana olevien tutkimus, hoito ja seuranta äitiyspoliklinikoilla on maksutonta jatkossa.

Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun sekä pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein, pitkäaikaista tehostettua palveluasumista lukuun ottamatta. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksuihin sovelletaan pitkälti yhdenmukaisia määräytymisperusteita. Lisäksi laissa säädetään asiakkaalle jätettävästä vähimmäiskäyttövarasta viimeksi mainituissa palveluissa.

Uudessa laissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Lisäksi kunnan velvoitetta tiedottaa asiakasta maksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä vahvistetaan säätämällä tästä nimenomaisesti laissa. 

Muutoksenhakua koskevaa sääntelyä selkiytetään ja asiakkaan oikeusturvaa vahvistetaan. Mm. tasasuuruisia asiakasmaksuja koskevaa oikaisuvaatimusohjausta on selkiytetty laissa. Kaikkiin maksuihin voi hakea muutosta.

Comments powered by CComment